KEARIPAN LOKAL PARAHYANGAN : GUNUNG KAIAN, GAWIR AWIAN, CI NYUSU RUMATAN, PASIR TALUNAN, LEBAK CAIAN, SAMPALAN KEBONAN, WALUNGAN RAWATAN, LEGOK BALONGAN, DARATAN SAWAHAN, SITU PULASARAEUN, LEMBUR URUSEUN, BASISIR JAGAEUN, BUDAYA PASUNDAN JADIKEUN PAMEUNGKEUT PAGEUH KARAHAYUAN

Sabtu, 24 Maret 2012

HIKMAH NIKAH

Nikah mangrupikeun sunah Rosul anu kedah di laksanakeun ku umatna. Dupi maksadna diantawisna kangge ngahindarkeun zinah anu kacida dilarangna boh ku agama Islam oge ku agama nu sanesna, kanggo ngengingkeun turunan kalayan syah numutkeun agama sareng aturan pamarentah, kanggo silih kawulaan lahir batin antawis caroge sareng istri kanggo katentreman lahir batin, kangge pameget aya tempat majikna hate numawi sok disebat pamajikan hartosna tempat reureuh hate, kanggo istri aya tempat panyalindungan sareng tempat pangawulaan margi istri kawajibanana ngawulaan lahir batin nu janten caroge, caroge kawajibanana nganafkahan nu janten bojo. oge nikah teh mangrupikeun ibadah anu sah numutkeun agama islam. upami ningal pertelaan diluhur dina salah sawios rumah tangga/lakirabi sok aya nu pacogreg aya dua hal :
kahiji tos kaluar tina konsep nikah kadua aya oge anu nyebatkeun minangka bungbuna lakirabi aya paripaos piring mah paketrokna jeung sendok, tapi upama rumah tangga tos mempar jauh tina klausul anu disebut diluhur hal ieu geus teu nyumponan deui kana syarat rukun rumah tangga, tan numawi dina hal ieu sim kuring bade nyobi medar ngeunaan bab lakirabi saur pun guru kamari ieu nalika sim kuring ngaluuhan pertikahan anjeuna yeun rumah tangga teh wajib lain keur nu ngarora wungkul anu parantos sepuh oge satungtung kadada kaduga keneh eta wajib hukumna kudu rumah tangga kudu nikah keur mere conto katurunan jeung keur silih kawulaan sabab aya beda dikawulaan kunu jadi anak atawa incu atawa dulur sok aya ragab boh nu dikawulaan boh nu ngawulaan, beda jeung ku pamajikan tah ieu diantara inti hikmah nikah teh. paingan atu kanjeng Rasul kacida nganjurkeunana kaumatna kasing saha wae anu geus akhil balig nyarankeun supaya enggal nikah. Dupi prakprakan nikah numutkeun agama islam sing horeng teu hese tibang aya calon panganten istri pameget aya dua saksi aya wali aya mahar jeung aya ijab kobul sakumaha anu parantos diatur kuaturan agama sareng nagara. tah eta nikahmah da anu sanes na mah aturan-aturan pangiring boh budaya boh kahayang urang. sakitu heula anan ngeunaan hikmah nikah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar